سختی گیر پکیج (4)

رسوب زدای پاک آب کنترل (12)

سختی گیر ELCLA (8)

سختی گیر پاک فن (15)

سختی گیر پاکمن (15)

سختی گیر تهران زیست (18)

سختی گیر رزینی حرارت گستر (15)