رسوب زدای پاک آب کنترل (12)

سختی گیر ELCLA (8)

سختی گیر پاک فن (15)

سختی گیر پاکمن (15)

سختی گیر تهران زیست (18)

سختی گیر رزینی حرارت گستر (15)