فن سیرکوله (7)

هواکش صنعتی نیروتهویه البرز (3)

کانال و دریچه هوا شاهرخی (9)